Til leie

[google_map_easy id=”2″]

Våre utleieboliger i Santa Pola

 

Leievilkår

Spaniaportal, formidler spanske ferieleiligheter i Santa Pola, Spania. Org.nr. 995 588 935  Agentnr EGTV – 699 -A

Før ankomst

For å bekrefte en reservasjon betaler leietaker EUR 100,- i forskudd, dersom ikke annet er avtalt. Det resterende beløpet må være Spaniaportal i hende senest 3 dager før ankomst. For leieforhold med varighet på over 3 mnd. ber vi om at første og siste måned eller et depositum betales på forhånd. Reservasjonen for boligen er bindende og leieperioden er tidfestet. Ved avbestilling betales ikke depositum tilbake. Ved avbestillinger senere enn 30 dager før ankomst må leieforholdet betales i sin helhet. Spaniaportal tar kontakt med kunden senest dagen før ankomst for å bekrefte ankomsttid.

Ankomstdagen

Leietaker har på forhånd mottatt bilder og informasjon om boligen, pris for leieforholdet og avtalte tilleggstjenester. Informasjonen skal stemme overens med virkeligheten med tanke på utstyr i boligen, avstander, oppvarming og andre fasiliteter.

Når leietaker og Spaniaportal møtes ankomstdagen går vi igjennom boligen i felleskap.

Etter overtagelse og vurdering av mangler

Dersom leietager og Spaniaportal ikke har avtalt noe annet, krever loven at boligen ved overlevering skal være gjennomsnittlig ryddet, rengjort og i vanlig god stand. Vanlig god stand må sees i sammenheng med leiepris og standard på boligen.
Boligen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes leietaker eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som mangel dersom de er av mindre betydning, eller er av det slag kunden må regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som Spaniaportal verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over.

På forhånd har leietaker blitt informert om utstyr og inventar i boligen. Det som er i boligen skal virke og være i orden. Utover dette har ikke Spaniaportal eller huseier ansvar for å gjøre innkjøp for de ulike leietakeres behov. Innkjøps som gjøres av leietager som strandutstyr, dekor, inventar kan ikke forventes dekket av Spaniaportal eller huseier. Boligen er utstyrt etter retningslinjer fra spanske myndigheter.

Kunden plikter å reklamere på mangler han oppdager så snart som mulig. Spaniaportal forplikter å kontrollere mangelen og sette inn tiltak dersom vi finner det nødvendig. Det skal skje innenfor rimelig tid og at det ikke er til urimelig kostnad eller ulempe for Spaniaportal eller leietager. Avslår leietager retting som vil avhjelpe mangelen eller unnlater å informere Spaniaportal mister leietaker retten til ytterligere krav. Leietager er selv ansvarlig for mindre vedlikehold under leieforholdet som for eksempel skifte  av lyspærer.

Spaniaportal har ikke ansvar for tredjepart som strøm, vann, internett eller tv leverandører. Spaniaportal har ikke ansvar for hendelser, mangler eller andre beboeres adferd i borettslaget.

Avreise

Leietaker forlater leiligheten i rengjort stand. Leiligheten skal være uten skader. Leietaker plikter å informere om skader eller annet som har oppstått under leieforholdet.

På avreisedagen må leiligheten være klargjort og forlatt kl. 10:00, dersom annet ikke er avtalt.

Spaniaportal sjekker ut sine leietakere ved å gå igjennom leiligheten i fellesskap. Dersom Spaniaportals representant opplever at leiligheten er mangelfull rengjort, unormal slitasje eller skader vil vi be leietaker om å ordne opp før avreisen.

På forhånd har vi stipulert et gjennomsnittsforbruk av strøm for våre leietakere. Dersom det viser seg i ettertid at forbruket avviker fra det stipulerte vil vi be leietaker om å dekke sitt overforbruk.

Dersom leietaker forlater leiligheten før kontrakten har utløpt kan ikke Spaniaportal forventes å tilbakebetale husleie tilsvarende leietakers ubenyttede leietid.  Spaniaportal og leietaker har skrevet en tidsbegrenset kontrakt, og det er opp til leietaker å avgjøre hvordan han velger å benytte leiligheten.

Spaniaportals avbestilling

Spaniaportal kan oppheve kontrakt og reservasjon i flg. tilfeller:

*Spaniaportal kan foreta utkastelse dersom leietaker ikke betaler leie til avtalt dato, vanskjøtter boligen, eller forstyrrer ro og orden. Spaniaportal har i slike tilfeller rett til all ytterligere erstatning utover leien og evt. depositum. Eventuelle ekstrautgifter i forbindelse med hjemreise sørges av leietaker.

* Spaniaportal kan i tilfeller hvor uforutsette hendelser har ført til at boenheten ikke kan benyttes, tildele leietaker en annen bolig av tilsvarende eller bedre standard til samme avtalte pris. Vi plikter å informere leietaker snarest mulig dersom en slik situasjon skal oppstå.

Force Majeure

Dersom leieforholdet ikke kan gjennomføres pga. force majeure for eksempel ved krig, streiker, lockout etc. kan både Spaniaportal og leietaker annullere reservasjonen. Dersom reservasjonen annulleres av leietaker kan Spaniaportal be om en forholdsmessig erstatning for de omkostninger som er forbundet med annulleringen.

Spaniaportal’s Facebookside

SuperWebTricks Loading...